virtuaalinen KAtsomo

hermes vs covid-19: Kampanja päättynyt

Kokkolan Hermes kiittää sydämellisesti kaikkia osallistuneita!

Tilanne 25.1. 2021

544 osallistujaa

Osallistujamäärään kuuluu kaikki ostetut liput (Yksittäiset liput, lippupaketit sekä yritysten ja yhteisöjen hankkimat liput).

katsomo

Katsomo ei päivity reaaliajassa, nimen ilmestymisessä listaan on viive.

Jani Harju
Juhani Valkama
Esa MÅrd
Mika Kanto
Ari Mäkelä
Miikka Mäntylä
Jaakko Ainali
“KatiU”
Anders Blomqvist
Petri Laasanen
Satu Kalliokoski
Peter Friis
Charlotta Uusitalo
Petri Uomala
Tero Harsunen
Pia Kalliokoski
Eero Lahti
Paula Tuominen
Jouni Kalliokoski
Mikko Melender
Sisko Järnbäck
Tom Nygård
Joni Huhtala
Mikko Pokela
Niko-Joonas Tuominen
Tuomas Göös
Janne
Teemu Marttila
Jarmo Pöntiskoski
Helena Stremberg
Petri Saviranta
Raimo Bexar
Mico Mikkonen
Janne Korpi
Henry Rekilä
Hannu Axberg
Tuomas Saastamoinen
Markku Laukka
Aki Tikkakoski
Sami Tuukkanen
Olli Kinnunen
Joona Kangas
Jari Ahola
Hannu Mäkelä
Juuso Myllykangas
Esko Perälahti
Johan Nyberg
Esa Weckström
Kari Luomala
“Jumalten Sanansaattaja”
Petri Torkinlampi
Tapani Mustonen
Sanna Mård
Lotta Riksman
Oliver Ojatalo
Jari Parikka
Edvin Ojatalo
Juha Aaltonen
Tapio Järvinen
Pekka Sundell
Johan Skrabb
Ossi Peltoniemi
Pasi Tuukkanen
Mats Kivelä
Timo Virtanen
Aurora Ojatalo
Minna Ojatalo
Kimmo Lehtonen
Toni Sandström
Mauri Hannula
Jarkko Kuorikoski
Petri Kuikka
Keijo Mäkelä
Joonas Jukkola
Jukka Nykänen
Aatu Kivelä
Miku Oksa
Janne Jukkola
Markus Vasarainen
Niko Rokala
”Jannen kone”
Matti Seikkula
Marvin Kiviniemi
Pirjo Paananen
Axel Peräneva
Jarkko Kuorikoski
Jessica Riksman
Kimmo Koo
Mikael Rönnkvist
Antti Ahokas
Aki Kaikkonen
Marko Kero
Mats Silvander
Juha-Pekka Linnonmaa
Olli Karjula
Petri Kiviniemi
Sauli Peltoniemi
Jomi Santala
Anna Nurmi-Lehto
A Seppälä
Jarkko Kauppinen
Juha Muhonen
Joonas Sammalmaa
Aino Nurmi
Miikka Mäntylä
Arkka ja Saila
Risto Vitikka
Riitta Vitikka
Olli Kaski
Mattias Skog
Aulis Paasila
Henri Aksberg
Jukka Koivunen
Antti Göös
J-P Johnson
Janne Määttä
Antti Harju
Tomi Bergroth
Kennet Granlund
Helena Myllymäki
Antti Leskinen
Henna-Reetta
Myllymäki
Aki Tikkakoski
Aatto Ainali
Sami Mutka
Junnu
Raisa
Tapani Sammalmaa
Mervi Reini
Tuomas Jokinen
Jukka
Taipalharju
Marko Lausniemi
Joona
Jouko Keisu
Petteri
Peltoniemi
Eliel Rajamaa
Robert Indola
Kalevi (KeuPa HT)
Tarja Heikkala
Raimo Luomala
Juhani Lahti
Staffan Koskinen
Markus L
Harri Hanhikoski
Kenneth Mild
Jukka Saukko
Hannu Myllymäki
J Kola
Tom Finell
Matias Mattila
Jani Koskela
K. Simell
Paula Tuukkanen
Lasse Mäntylä
Pekka Linna
Jukka Takala
Tarja Kåla
Andreas Kronqvist
Otso Palosaari
Juho Palosaari
Matti Leskelä
Risto Olkkola
Tuomas Kauppinen
Markus Jokinen
Juha Tuukkanen
Markus Jokinen
Mika Salmi
Eero Laitala
Kimmo Vesa
Teea Pietilä
H K-S
Martti Salo
Eero Lahti
Virpi Nykänen
Anton Hassel
Tommi lento
Marko Anttila
Martin Högnäs
Johanna Kinnunen
Mika Heikkinen
Jukka Puurula
Niko kyllönen
Jonne Kotanen
Kimmo Varila
Eemi Heikkilä
Jaakko Kalliokoski
Miia Mikkonen
Vesa Huhtala
Sixten Enlund
Roope Lassila
Mika Uusitalo
Arttu Paavolainen
Minttu Paavolainen
Veikko Laitila
Satu Puusaari
Pekka Pajunpää
Ella Nygård
Timo Lassila
Jarmo Ahonen
Valtteri Hotakainen
Jari-Pekka Ketola
Susan Ketola
Toni Suvanto
Jessica Harju
Saara joki
Timo Viitala
Pertti Sipiläinen
JARKKO KANKAINEN
Kimmo Varila
Michael Hagström
Jan-Erik Widjeskog
Kari Pappinen
Anu Pirttimäki
Timonen
Mika Lamberg
Josse
Karjalainen Markus
Markku Ojaniemi
Luukas Lamberg
Julius Lamberg
pekka kuusela
Annaleena Lamberg
Raine Reini
Jens Friis
Sari Friis
Petri Kaskilahti
Kevin Kaskilahti
K
Johnny Granholm
Max Härmälä
Kai Nykänen
Petri Niemelä
Jarkko Mäki-Leppilampi
Ellen Marttila
Vincent Marttila
Benjamin Marttila
Mari Marttila
Mikko Marttila
Paula Kolmijoki
Marko Niemi
GUSTAV HAGSTRÖM
Teemu Lento
Keni Kaarla
Joni Karhula
Sami Kivinen
Olli kangasvieri
Tuomo”sportapina”kangas
Greger Spik
Katja Storbacka
Antero Kangas
Juuso Kupari
Tuukka Harsunen
Jussi Jutila
Salminen Jussi
A. Penttilä

Esa Välimaa
”Laituri62”
Santeri Kerola
Sakari Saarijärvi
Keijo Yli-Hukka
Esa Virtanen
Perhe Hassel
JARMO KOSKELA
Aki Lassi
Markku Lahtonen
Sakari Kiviaho
Santeri Leppiniemi
Jani Leppiniemi
Aleksi Suomela
Christian Hagnäs
Milo Friis
Johan Hanhikoski
Raimo Harsunen
Kimmo Nykänen
Patrick Ström
Lassila Petri
Ari määttänen
”Elli”
Pekka Uimonen
Kirsi Palosaari
Mikko Jukkola
Onni Haapaniemi
Mika Ahola
Veikko Päivinen
Kristina Saaristo
Piia Äppelqvist
Gustav Finell
Anneli Saaristo
Jorma Saaristo
Timo
Kati
Alexander Jansson
Jukka Keski-Vinkka
Timo Fält
Marjo Uusitalo
Rami Uusitalo
Juha Suominen
Jari Koppinen
Eemil Kiviniemi
Kivinen Jaakko
Mikko Vilmi
Juho Venetpalo
Matti Stoor
Jukka Ruokosalo
Henrik R
Anette Forsgård-Karjalainen
Aki Joki
Jyrki Jalmari Ojala
Janet Ojala
Teemu Kalliokoski
Joonas Järvelä
Janne Järvelä
Antti Paananen
Minna Saukko
Kaarina Kivinen
Ile
Tiia H
Marcus Konkola
Ilkka Pohjoismäki
Elisabeth An
Ville
Keijo Rauma
Henri Kantola
Markus Nisula
Ami Björkgren
Joni Ahola
Ippe
Mico Heikkilä
Teemu Aalto
Sari Koskinen
Sanni Saarikoski
Aatu Niemi
Elina Store
Janne Ylinen
J.Kalliokoski
Marika Hollström
Kimi Seikkula
Riku Kujala
markku siirilä
Suvi Nygård
Henri Virlander
Heikki Tikka
Jorma Virkkala
Olli Kinnunen
Joni Wentjärvi
Matias Kalliokoski
Tuomas Keskitalo
Krista Tornberg
Janne Vähätiitto
Ilkka Junttila
Heli Paasovaara
Jiri Kronqvist
Niklas Nisula
Ahola Sanna
Kari Ahola
Mathias Neunstedt
Makezi Haasala
Katja Ristiluoma
Elias Myllykoski
Jyri Yli-Luoma
Henri Hujanen
Esa Alatalo
Lasse Gran
Jari Huhtakangas
Joel Kalliokoski
Eero Lahti
Niko Häivälä
Markus Lindfors
Pude
Sami Kallio
Timo Lehto
Jarmo Rantala
Jaana Rantala
William Hagnäs
Monica Hagnäs
Patrik hartikainen
Tom Alatalo
Anna-Maija Sumell
Petri Laasanen
Petri Laasanen
Olli Airaksinen
Antti Airaksinen
Jarmo Mutka
Trampas
Kandelberg Harri
Mico Uimonen
Simo Säippä
Mauri Tuunainen
Raimo Pennanen
PIRITTA
Anton H.
Aaron H.
Noona Takalo
Jouni Kuoppala
ET Korkea-aho
Mikko Laukka
Marc Svahn
Jannika Klaavu
Hellevi Bergroth
Kurt Bergroth
Ari Mikkola
Jouni Ruokoja
Joonas Varila
Julius Kalliokoski
Maaret Kalliokoski
Heikki Kiiskilä
Jari Räisälä
Petra Maunula
Kulvakko
Antti Peltola
Terttu Ruuhinen
Ari Rauma
Bombo Rektaa123
Pekka Rantakeisu
Juuso Koutonen
Tapio Raatikainen
Esa Saavalainen
Karl Soininen
Kari Raatikainen
Jorma Leskelä
Bo Finne
Jukka Ahola
Jiii
Taru Andersson
Jan Andersson
leif kempas
Pekka Nurmi
Jonas
Leo
Anna
Sanna Lahtonen
Arttu Aspila (Tappara U13)
Johanna Joki
Petri Lempiälä
Teijo Lempiälä
Hannu Viitala
Tapani Koskela
Jan Kangasvieri
Marika Reinikainen
Rajaniemi Esa
Skog Christer
Robin Enlund
Erkki Mustajärvi
Olli Breilin
Sonja Nygård
Jarkko Partala
Timo Hanhineva
Jukka Ahola
Tarja Ahola
Joakim Talus
Harju urpo
Antti Nygård
Christer Skog
Kari Piilola
Ari Seppälä
Esa M
Eero lahti
Jutta
Hannu Ruokosalo
Mikko P
Juhani Lahti
Konsta kurvinen
Jjorma ”nollis” Herlevi
Niko Lehto
Teemu Puumala
Elisabeth Anderson
Stefan Anderson
Heikki Tikka
Anna-Maija Sumell
Mika P
Arvo Harju
Harri Häggblom
Jarmo Toivonen
Johannes Vainio
Eero lahti
Eero ö
Kaj Hilli
Esa Heikkilä
Juhani Tarkiainen
Seppo Mäkelä